نمونه آزمون مبانی کامپیوتر

خوش آمدید به آزمون مبانی کامپیوتر

کدامیک از موارد زیر یک وسیله ورودی برای رایانه است؟
کدامیک از موارد زیر برای ارتباط بین دو رایانه استفاده میشود؟
This entry was posted in . Bookmark the permalink.